بر من گذشت

بسی گذشت بر این ثانیه ها

و چه سخت گذشت بر من

تمام  لحظه ها.

ماندم و پایداری کردم

افسوس

که ماندنم

سبب افتادگی شد.

M:ALONE       

/ 6 نظر / 21 بازدید

……..@*@* ….@*……..@* …………………………@* ..@*……………@* ………………@*……..@* .@*……………….@*……….@*……………..@* @*…………………..@*…@*………………….@* @*………………………*……………………..@* .@*…………………………………………….@* ..@*………………………………………..@* ….@*…………………………………..@* ……..@*…………………………..@* ………..@*……………………@* …………….@*…………..@* ……………….@*……@* ………………….*..@* ……………………@ ……………………* ……………………@ ……………………*

...........@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

foroozan

مرسی از اینکه میاید بهم سر می زنید ممنونم[گل]