/ 4 نظر / 22 بازدید

سلام خیلی زیبا بود این متنتون آقا مهدی [گل][گل][گل][گل][گل]

shima

زرد است که لبریز حقایق شده است. تلخ است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه می دانستی. پاییز ، بهاریست که عاشق شده است….____@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___سلام مهربون من آپم______@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________منتظر حضور گرمت_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________ هستــــــــم ___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@__________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@

d0khi ravani

تــو از کـــدام وزنـــی کـه ایـنچـنیـن بـی وزن مــرا قــصیــــده ایــی! داد . . . از بــیــدادی کــه حــزن تـــواَم داد، کــه دسـتـخـوشــم کـه کــافـــرانــه عـشـق عـــاجــزانــه دردم تـــیــغ نـــه و خــواب بـــرآشــوب یـــا بـــِـرَه .. بــــره بـــمــیـــرم

d0khi ravani

آدماي دلتنگ ... وقتي بهشون خيـلـي خوش ميگذره و ميخندند ؛ يهو سرشونو بر ميگردونند اونوري ؛ يكم ثابت ميشـن ، يواش يواش چشماشون پر از اشـــــك ميـشه ...!!