باران امروز هم نباریدی

خسته شده دیوار های اتاقم از من....

محو شده ام میا انعکاس پنجره

مترسکی شده ام رو به خیابان

سدی بسته ام رو به بغض هایم....

...........................

باران

دیروز نیامدی!

در انتظارت مانده ام

شاید امروز...

شاید فردا...

باران

دعا کرده ام بباری!

م.فریاد

/ 2 نظر / 25 بازدید
dokhi ravani

ﺁﻧﮑﻪ " ﺳﺎﺩﻩ " ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺁﻧﮑﻪ " ﺳﺎﺩﻩ " ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺁﻧﮑﻪ " ﺳﺎﺩﻩ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ... ﺁﻧﮑﻪ " ﺳﺎﺩﻩ " ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ ... ﻫﻤﺎﻥ " ﺍﻭ "ﺭﻭﺯﯼ " ﺳﺎﺩﻩ " ﮐﻢ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ... ﻭ ﺧﯿﻠﯽ " ﺳﺎﺩﻩ " ﻣﯿﺮﻭﺩ ...ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯿﺸﮑﻨﺪ

پری سا

کاش باران ببارد به حرمت کداممان نمیدانم