/ 3 نظر / 32 بازدید
tanha

چقــــدر دلــــم تمــــام شـــدن می خـواهـــد ... از آن تــمـــــام شدن هایــی که بشــود نقــطه سرِ خـــط ... و آنگـــاه دیکــته تمــام شـود ! و من دیگــر آغـــاز نشــــوم

پری سا

مرا با سوز جان بگذار و بگذر